Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

TEEIFUKA SURINAME 

 

Gegevens van stichting Teeifuka Suriname

Naam : Stichting Teeifuka Suriname

Vestigingsadres: Livornoweg 31, district Wanica, Gebied Indira Gandhiweg, Suriname

Contactpersoon: de heer Muree Jabini, voorzitter

Telefoonnummer : 00 597 8529626, E-mail: m.jabini@teeifuka.nl

Inschrijvingsnummer: KVK Suriname - dsnr. 43389 , Stichtingenregister nr. 10109

Opgericht: 01 september 2005

 

Missie -  De missie van Teeifuka Suriname is om deelgenoot te zijn in het streven van de bewoners van het boven Suriname gebied om hun levensomstandigheden te verbeteren.

 

Visie - Teeifuka Suriname wil hierbij een betrouwbare en gelijkwaardige partner in deze samenwerking zijn. Alle moderne mogelijkheden waartoe Teeifuka Suriname beschikt zullen worden ingezet om duurzame, herkenbare en toekomstgerichte ontwikkelingprojecten te helpen ontwikkelen en uitvoeren ter verbetering van de levensomstandigheden van haar doelgroep.

 

Doelstellingen - Teeifuka Suriname houdt zich bezig met ondersteuning van het onderwijsproces gericht op voorschoolse activiteiten, stimulering van economische activiteiten, creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van het wonen in het boven Suriname gebied.

 

Samenwerking - Teeifuka Suriname werkt samen met de vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG), met het grootopperhoofd van het werkgebied Gaama Belfon, met Teeifuka Nederland, met Vereniging SaMON en de dorpsbestuur van Nieuw Aurora en Guyaba. Teeifuka Suriname heeft in oktober 2008 geholpen om de reis van uitgenodigden van SaMON uit Suriname te organiseren. Werkt nauw samen met Teeifuka Nederland aan de ontwikkelingprojecten in het boven Suriname en betrekt de Gaama, de vereniging van Saamaka gezagdragers en andere dorpsbesturen bij het ontwikkelen en uitvoeren van haar projecten.

 

Organisatiestructuur - Ongeveer 29 personen zijn de afgelopen 5 jaar actief betrokken bij de activiteiten van Teeifuka Suriname. Het gaat om 10 vaste betalende medewerkers, 3 onbezoldigde bestuursleden, per activiteit worden nog gemiddeld 6 betalende parttime medewerkers ingezet. Daarnaast kan de stichting rekenen op een vrijwilligersgroep van 10 mensen. Teeifuka Suriname werkt samen met haar fondswervende partner uit Nederland. Er worden fondsen in Nederland geworven en de gelden worden overgemaakt naar Suriname. Teeifuka Suriname voert het project uit, beheer, exploiteert en houdt in stand wat uitgevoerd is. Omdat de meeste projecten in het binnenland worden uitgevoerd en het stichtingsbestuur in Paramaribo gevestigd is, heeft het bestuur een coördinator uitvoering projecten aangesteld die haar verlengstuk is richting het binnenland. Deze coördinator stuurt alle andere onderdelen aan en verblijft om en om in Paramaribo en het boven Suriname gebied. Onder de ‘coördinator uitvoering projecten’ vallen de onderdelen: voorschool, beheer educatiecentrum, materialenverwerking werkplaats, ecotoerisme, hulpgoederenacties, communicatie met de doelgroep en het riviertransport. Verder kan hij per project vrijwilligers of parttime medewerkers inzetten. De coördinator is verantwoording schuldig aan het bestuur in Paramaribo.

 

 

Projecten en activiteiten

 

1.       Viering Dag van de Marrons 2008 en 2009

Teeifuka Suriname heeft geholpen om de contacten te onderhouden tussen het SaMON bestuur in Nederland en de genodigden uit Suriname, waaronder de minister van Regionale ontwikkeling en het groot operhoofd van de Saamaka, Gaama Belfon. Het gaat om ondersteunen bij visumaanvraag, boeken van tickets en aanverwante zaken. Namens het SaMON bestuur de financiële zaken afwikkelen die te maken hadden met de reis van de genodigden naar Nederland.

 

2.       Uitvoering reguliere ontwikkelingsprojecten in het boven Suriname gebied vanaf 2003

De activiteiten worden uitgevoerd in Paramaribo en de dorpen Nieuw Aurora, Tyaikonde en Guyaba in het boven Suriname gebied. Het gaat om de bouw van een educatiecentrum waar sociale en recreatieve activiteiten (kunnen) worden ontplooid, het opzetten van een voorschool in Nieuw Aurora voor ruim 60 kinderen op jaar basis, al vanaf 2006, het realiseren van een werkplaats waar bouwmaterialen verwerking plaats vindt, het in samenwerking met de Nederlandse partner organiseren van 8 (acht) hulpgoederentransport en de bouw van een pilotwoning in het kader van een project om het wonen in het binnenland  te stimuleren en verblijfsmogelijkheden te creëren voor mensen uit Nederland en Paramaribo die in het binnenland hun vakantie willen gaan combineren met ontwikkelingswerk. Het resultaat is dat het educatiecentrum nu wordt gebruikt door dorpsbewoners voor uiteen lopende activiteiten maar ook instanties uit Paramaribo gebruiken onze accommodatie voor vergaderingen en bijeenkomsten. Sinds april 2006 is een voorschools project opgestart en nu is te merken dat de kinderen die op deze voorschool hebben gezeten een beter aansluiting hebben op de basisschool. De bouwwerkplaats wordt nu gebruikt voor het vervaardigen van bouwmaterialen zoals cementstenen, afkorten op maat schaven van houtproducten en het vervaardigen van meubels, kozijnen, deuren, ramen etc. De pilotwoning wordt nu gebruikt voor het opvangen van mensen voornamelijk uit Nederland die naar het boven Suriname gebied gaan om naast het vieren van vakantie ook een stukje ontwikkelingswerk te doen. Er zijn heel veel trainingen en scholingen georganiseerd in de afgelopen  5 jaar voor de medewerkers binnen de  projecten. Teeifuka Suriname heeft zich bezig gehouden met de fysieke uitvoering van de projecten en verder beheert, exploiteert en houdt wat uitgevoerd is in stand. De doorlooptijd van de verschillende projecten is maximaal 1 jaar. Maar omdat het duurzame projecten zijn, zijn ze nu allemaal in de exploitatie, beheer en in stand houdingsfase. De totale investering is ruim € 100.000,- in 5 jaar tijd.

Tekstvak: Diploma uitreiking SPWE training bestuurlijke vaardigheden in mei 2009

 

Paramaribo, 26 september 2010

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard