SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties

 

UITNODIGING MARRONS PARTICIPATIE EN INTEGRATIE CONFERENTIE

zaterdag 09 mei 2009, Forumgebouw, Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht

 

Beste Mensen,

 

Op zaterdag 09 mei aanstaande organiseert de Vereniging Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland, SaMON met steun van Cordaid en gemeente Utrecht haar tweede Participatie en Integratie Conferentie. Het thema dat wij dit jaar willen behandelen is: "de participatie van marronkinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland".

De conferentie wordt gehouden in het Forumgebouw, Kanaalweg 86,3533 HG in Utrecht.

 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan deze conferentie. De conferentie krijgt het karakter van informatie en ervaringen uitwisseling met verdieping door deskundigen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de ervaring van de marronkinderen zelf.

 

Voor deelname aan de ochtensessie/expertmeeting van 10.00 tot 12.30 uur verzoeken wij u zich aan te melden vóór woensdag 06 mei 2009 via info@samon.info

Voor het plenaire gedeelte van 13.00 tot 18.30 uur hoeft u zich niet aan te melden en is voor een ieder toegankelijk.

 

Wij hopen dat u informatie over deze conferentie wilt verspreiden binnen uw netwerk en vooral jongeren voor deze conferentie wilt interesseren.

 

Hieronder treft u een aankondiging, een conceptprogramma en de profielen van de professionals.

 

Wij heten u op zaterdag 09 mei aanstaande graag welkom in Utrecht.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Roël Lugard - voorzitter SaMON

T: 0651111299

E: r.lugard@samon.info


Aankondiging Marrons Participatie & Integratie Dag zaterdag 09 mei 2009

 

Naam activiteit                            : Marrons Participatie & Integratie Dag

Thema                                               : De Participatie van marronkinderen in het onderwijs

Datum                                               : Zaterdag 09 mei 2009

Tijd                                                      : 10.00 tot 18.30 uur

Plaats                                                 : Forumgebouw, Kanaalweg 86, Utrecht.

Organisator                                    : SaMON (Samenwerkende Marron Organisaties in Nederland)

Coördinator                                    : Isedore Libretto: E: info@samon.info; T: 06 41111970

 

Vorig jaar maart heeft SaMON de eerste Marrons Participatie & Integratieconferentie georganiseerd. Eén van de bevindingen van deze conferentie was dat wij als Marrons in Nederland aan dubbele onbekendheid lijden: intern, marronkinderen zijn vaak niet bekend met hun rijke culturele achtergrond; extern, de Marrons zijn opgegaan in de grote Surinaamse massa in Nederland en als groep onbekend geworden voor de Nederlandse samenleving. Als aanbeveling om een begin te maken aan het doorbreken van deze dubbele onbekendheid, is geadviseerd een Marronhuis in Nederland op te zetten, welk voortvarend is opgepakt door de commissie Marronhuis.

 

Ook dit jaar wil SaMON stilstaan bij de participatie en integratie van Marrons in Nederland.

Bij het kiezen van een thema voor dit jaar hebben wij ons laten leiden door de vraag: waar start een goede participatie in een samenleving, in dit geval de Nederlandse? We constateren dat naast de gezinnen, het onderwijs een bijna alles bepalende rol speelt bij de participatie in de samenleving op latere leeftijd.

 

Wij merken dat er onevenredig veel marronkinderen in het vmbo zitten en verlaten de school zonder diploma. Dit geeft een moeilijke startpositie op de arbeidsmarkt en de verdere participatie in de Nederlandse samenleving. Hoewel dit een ernstig probleem is, is het besef hiervan nog geen algemeen goed bij een groot aantal marronouders in Nederland.

Wij hebben daarom dit jaar als thema gekozen “de participatie van marronkinderen in het basis- en voortgezet onderwijs”.

 

Wij willen met deze conferentie in gesprek met elkaar gaan met als doel om een bewustwordingsproces bij marronouders en de marrongemeenschappen in  Nederland op gang te brengen over het probleem dat onevenredig veel marronkinderen in het vmbo zitten en de school vaak zonder diploma verlaten.

 

Wij als gemeenschap moeten proberen om oplossingen hiervoor te vinden, en stellen onszelf én de marronouders de volgende vragen:

  •  wat zouden de marronouders moeten doen om de schoolloopbaan van hun kinderen tot een succes te maken?

  • welke rol zou de marrongemeenschap daarbij moeten spelen?

Het is de bedoeling om de 3 belangrijke momenten in het onderwijsproces aan de hand van de bovengestelde vragen de revue te laten passeren:

  1. De voorschoolperiode oftewel de periode tussen het thuisleven en de  kleuterschool;

  2. De periode naar de cito toets – groep 7/8;

  3. Als laatste de eerste kennismaking met het vmbo/lwoo/havo/vwo – dus eerste en tweede klas (de zogenaamde brugpiepersperiode).

De conferentie heeft het karakter van informatie en ervaringen uitwisseling met verdieping door deskundigen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de ervaring van de marronkinderen zelf.

 

Opzet van de conferentie

De conferentie bestaat uit een ochtendsessie (expertmeeting), pauze en een middagsessie (plenair).

In de expertmeeting (ochtendsessie) komen ouders die zichtbaar hun kinderen goed door het onderwijsproces heen hebben geholpen, ouders die bezig zijn zich hiervoor voor te bereiden,  succesvolle marronjongeren, Marrons die in het onderwijs zitten en andere Marronprominenten onder deskundige leiding bijeen. De outputs van de Expertmeeting worden samengevat tot één of meer actiepunten voor bespreking en besluitvorming in het plenaire middagsessie.

 

In de pauze komt het activiteitenteam onder leiding van de voorzitter van de expertmeeting kort bijeen om de bevindingen van de ochtendsessie smart samen te vatten voor de middagsessie. Ook zal de pauze gebruikt worden voor informeel contact.

 

De middagsessie is plenair met publiek en deskundige inleiders die de smart geformuleerde actiepunten uit de ochtendsessie vanuit verschillende invalshoeken bekijken en oplossingen aandragen. Na de inleiders volgt een plenaire discussie die moet resulteren in een aantal geprioriteerde actiepunten en aanbevelingen waarmee SaMON en anderen verder aan het werk kunnen.

 

Voor nadere informatie:

Isedore Libretto: E: info@samon.info; T: 06 41111970

Namens de Samenwerkende Marron organisaties Nederland (SaMON)

 


   

Concept programma

 

A. De Expertmeeting: 10.00 – 12.30 uur: onderleiding van dr. Eddy Jozefzoon

10.00 – 10.30 uur           Inloop

10.30 – 10.40 uur          de voorschool: Nadia Papoto;

10.45 – 10.55 uur           de Cito-toets: Shirley Vrede;

11.00 – 11.10 uur            voortgezet onderwijs: drs. Leonard Pavion MSc MA

11.15 – 12.30 uur            Discussie met een 30-tal leerkrachten, Marronjongeren, ouders en andere Marronprominenten


12.30 - 13.15 uur    Lunch

 

B. De Middagsessie: 13.30 – 18.30 uur: Plenaire, onder leiding van Mildred Deneus

13.30 – 14.00 uur:           Openingstoespraak van stadsdeel bestuurder van Amsterdam Zuidoost, de heer

                                               J. Kehla-Wirnkar belast met voortijdige schoolverlaters en  Participatie/Diversiteit

14.00 – 14.15 uur:          De stem van het schoolgaande kind - Georgio Marengo - VMBO 4

14.15 – 14.45 uur:          Ervaringen van een marronouder door de heer dr. Eddy Jozefzoon

14.45 – 15.00 uur:          Presentatie van de bevindingen van de expertmeeting

15.00 – 15.10 uur:          Voordracht van Venny Lugard – 2e klas tweetalig VWO met als titel the power of Apinti

15.10 – 15.40 uur:          Pauze

15.40 – 16.00 uur:          Inleiding over de invloed van het marronzijn op onze kinderen in het ntegratie en

                                               participatie proces in Nederland door mevrouw Sheila Landveld- Marengo

16.00 – 17.00 uur:          Plenaire discussie onder leiding van mevrouw Mildred Deneus met Shirley Vrede,

                                               dr. Eddy Jozefzoon, Venny Lugard, Georgio Marengo, Jude Kehla-Wirnkar,

                                               drs. Leonarde Pavion MSc MA en Thomas Tani.

17.00 – 17.30 uur:           Samenvatting actiepunten en bevindingen en prioritering daarvan.

17.30– 18.30 uur:            Slot en informeel samenzijn met Marrondiner

 


 

Profielen van de professionals:

 

Mevrouw Mildred Deneus

Trainer, adviseur en Coach

Ruim 15 jaar trainer, adviseur en coach en verzorgt zowel maatwerktrainingen als open inschrijvingen. Haar trainingen zijn o.a. op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, zelfsturing, empowerment (interculturele)communicatie, leiderschap en individueel en teamcoaching. Haar missie is mensen te verleiden tot het uitdiepen van hun eigen ontwikkelingsproces en het motto is; “Een ieder bepaalt zelf de weg om haar/zijn doel te bereiken”.

 

De heer dr. Eddy Jozefzoon

Pedagooog en filosoof

Jaren onderwijs gegeven in Suriname en in Nederland, eerst als gewoon onderwijzer op de lagere school en op het mavo en later als leraar op de Pedagogische Academie in Suriname en op het IOL. In Nederland op de Sociale Academie: filosofie  en opvoedkunde gedoceerd. In Suriname enkele jaren directeur van de Avond Kweek A en de hoofdkleuterleidstersopleiding. Ook in Suriname enkele jaren gewerkt als beleidsmedewerker op het ministerie van onderwijs, afdeling begeleiding. In die laatste functie heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van het ULO/MULO, met name het beroepsbegeleidend onderwijs. Hij heeft  twee kinderen die het “gemaakt” hebben: ze hebben beide een academische opleiding succesvol afgerond.

 

Mevrouw Shirley Vrede

Adjunct-directeur van een basisschool in Utrecht. Ruim 20 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs in Nederlands. Kent veel migranten kinderen op haar school en als adjunct-directeur heeft ze veel contact met de ouders van deze kinderen.

 

Mevrouw Nadia Papoto

Sociaal Pedagogische Werker (SPW3).

In Suriname in het onderwijs gezeten. In Nederland gewerkt op de naschoolse opvang en daarna op verschillende crèches. Nu is ze eigenaar/directeur van het Speeltuintje, een gastouderopvang in Amsterdam Zuidoost

 

De heer drs. Leonard Pavion MSc MA

docent op een VWO school in Rotterdam, eerstegraads docent economie, bestuurslid van SaMON en afgevaardigde van de lidorganisatie MCDO.

 

Mevrouw Sheila Landveld-Marengo

Medewerker personeel en organisatie, bestuurslid van SaMON en afgevaardigde van de lidorganisatie Saamaka Soni. Moeder van schoolgaande kinderen en heel actief in het sociaal-maatschappelijke leven in Amsterdam.

 

Venny Lugard

Leerling op het tweetalige VWO, tweede leerjaar en 13 jaar oud. Heeft in Gelderland de Junior speaking competition gewonnen en heeft mee gedaan met de landelijke Final Junior Speaking Contest  georganiseerd door the British Council Netherlands, the European Platform and the Network of Bilingual Schools in the Netherlands. Ze heeft gespeecht over de kracht van de apinti.

 

Georgio Marengo

VMBO 4 leerling in Amsterdam. 16 jaar oud en heeft de richting SPW- jeugdzorg gekozen, waarmee hij volgend jaar begint.

 

de heer J. Kehla-Wirnkar

Stadsdeel bestuurder van Amsterdam Zuidoost, belast met voortijdige schoolverlaters, participatie en diversiteit.

 

Thomas Tani

Docent op een ROC in Amsterdam.

 


Marrons Participatie en Integratie conferentie 2009

door

SaMON: Vereniging Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland: www.samon.info

 En mede mogelijk gemaakt door:

 

FORUM: Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling: www.forum.nl

 

CORDAID: Geloven dat het kan: www.cordaid.nl

Gemeente Utrecht: Je vindt het pas echt in Utrecht: www.utrecht.nl

 

 

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Hollantlaan 6, 3526 AM UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0