SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties

 

HET BINNENLAND VAN SURINAME EN DE

NEDERLANDSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Een analyse van Vereniging Samenwerkende Marronorganisaties Nederland (SaMON)

in het kader van de Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons 2009

 

Wij, Marrons zijn van mening dat de ontwikkeling van het binnenland van Suriname tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen in de ontwikkelingssamenwerking die Suriname en Nederland vanaf 1975 zijn aangegaan. De 1,59 miljard euro’s (3,5 miljard gulden) die Nederland voor Suriname na de onafhankelijkheid heeft gereserveerd, is niet structureel ingezet voor de ontwikkeling van het binnenland. Nu er een einde is gekomen aan dit verdrag, willen deze twee landen hun historische relatie een andere invulling geven.

 

Minister Bert Koenders heeft in 2008 het besluit genomen om een Twinningfaciliteit Suriname - Nederland op te richten. Deze faciliteit heeft als doel om gezamenlijke activiteiten van Nederlandse en Surinaamse maatschappelijke organisaties te financieren, wanneer deze - bijvoorbeeld door kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en institutionele versterking - op een duurzame wijze bijdragen aan een verdieping en verbreding van de huidige samenwerkingsrelatie.

 

Daarnaast zal deze Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking vanaf 2011 een nieuwe Medefinancieringsstelsel, het MFS 2.0 in werking laten gaan. Dit nieuwe Medefinancieringsstelsel beoogt o.a. de inzet van Nederlandse maatschappelijke organisaties bij de structureel en duurzaam bestrijding van armoede.

 

SaMON is een Nederlandse maatschappelijke organisatie die ook structurele en duurzame armoedebestrijding  én voorkoming hoog in het vaandel draagt, en ziet de nieuwe ontwikkelingsamenwerkingsrelatie tussen Nederland en Suriname en de nieuwe (mede) financieringsvormen van het Nederlandse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking als uitdagingen om vanuit de diaspora, Nederland, structureel aandacht en middelen te krijgen voor de bestrijding en voorkoming van armoede op basis van de visies die de Marrons zelf daarover hebben en ontwikkeld.

 

Maar alhoewel wij, Marrons in Nederland, ons sterk verbonden voelen met de Marrongemeenschappen en Marrons in Suriname en heel graag onze bijdrage willen leveren aan de ontworsteling van het binnenland uit de wurggreep van armoede en onderontwikkelingen, moeten wij ons toch de volgende kritische vragen stellen:

 1. wil Suriname ons überhaupt ruimte bieden om een structurele bijdrage te leveren?

 2. bij wie moeten we bondgenootschap zoeken en aangaan?

 3. welke zijn de valkuilen en waar liggen die?

 4. hoe moeten Marrons en of Marronorganisaties in Nederland en Suriname in deze samenwerken

 5. hoe kunnen Marrons en Marronorganisaties ervoor zorgen dat zij niet tegenover de politiek in Suriname in deze komen te staan.

 

Het is van belang om bij het brainstormen over de structurele bijdrage die Marrons in de diaspora kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Marrongemeenschappen in Suriname, dat de onderwerpen grondenrechten en het (traditionele)bestuur/gezag in relatie tot de vredesverdragen/traktaten, onderwijs, werkgelegenheid/stimulering lokale economie en zorg voor het milieu (natuurbehoud) speciale aandacht krijgen.

 

Met het gekozen thema laten de Marrons woonachtig in Nederland zien dat nadenken en praten over de ontwikkeling van het binnenland van Suriname niet sec een aangelegenheid moet zijn voor alleen Suriname en de mensen woonachtig in Suriname, maar zeker ook van Nederland en in het bijzonder van de Marrons in de diaspora, waaronder Nederland.

 

In mei 2010 zullen er verkiezingen in Suriname worden gehouden en op basis van de uitkomsten daarvan zal een  “nieuwe” regering geformeerd worden. Verder is de oude ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland beëindigd en door deze twee landen wordt nagedacht over een nieuwe relatie. Verder moeten wij rekening houden met en ons verdiepen in de manier waarop de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking nu wordt georganiseerd en hoe wij als SaMON daarbinnen kunnen opereren en participeren. Samenwerking tussen Nederlandse maatschappelijke organisaties en actieve participatie van migranten en migrantenorganisaties zullen daarbij belangrijk zijn. Maar ook belangrijk is de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen Nederlandse Maatschappelijke organisaties en Maatschappelijke organisaties in het zuiden, in dit geval Suriname. In dit kader moeten de Uitvoeringorganisatie Twinningfaciliteiten Suriname – Nederland (UTSN) en het in 2011 in te voeren Medefinancieringsstelsel (MFS 2.0) worden bezien.

 

In Nederland willen wij met deze Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons bevorderen dat:

 • een veel groter publiek kan worden bereikt van zowel Marrons als niet-Marrons, zodat de multiculturele samenleving in Nederland kennis kan nemen van de rijke geschiedenis en sterke cultuur van de (tot nu toe onzichtbare) Marrons, maar ook de slechte omstandigheden waarin Marrons en Inheemsen anno 2009 nog steeds in het binnenland leven;

 • Nederlandse burgers met diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten;

 • de Marrons zichtbaarder worden en dat internationale aandacht kan komen voor de ontwikkeling van het binnenland van Suriname;

 • serieus gepraat en gediscussieerd kan worden over toekomst van de woongebieden van de Marrons en Inheemsen afgewisseld met de daadwerkelijke Herdenken en Vieren van de overwinning en vrijheid van de Marrons;

 • de wereld het verhaal van onze voorouders hoort, waardoor er internationale aandacht komt voor de ontwikkeling van de woongebieden van de Marrons en Inheemsen in het binnenland van Suriname;

 • Surinamers en Surinaamse overheid overtuigd kunnen worden van het belang van de strijd en verzet tegen slavernij en slavenhandel door onze voorouders voor land en volk;

 • Een signaal gegeven wordt richting de Surinaamse regering om over te gaan tot het uitroepen van deze belangrijke en historische Dag tot nationale dag. De Dag van de Marrons moet ook een moment zijn om mensen bij elkaar te brengen met het doel om na te denken over de leefomstandigheden van mensen met minder ontwikkelingsmogelijkheden;

 • dat Marronvrouwen actief kunnen participeren met en een prominente plek krijgen in de discussies over de ontwikkeling van de Marronwoongemeenschappen. Zij zijn de steunpilaar waarop de Marrongemeenschappen rusten.

 • er duidelijkheid komt over de mogelijkheden die op het gebied van Ontwikkelingsamenwerking zijn voor Marrons in Nederland om mede bijdragen te leveren aan structurele en duurzame ontwikkeling van het binnenland van Suriname.

Het bovenstaande in gedachte houdende, willen wij op 10 oktober 2009 samen met de traditionele medefinancieringorganisaties, andere relevante maatschappelijke organisaties, de Marrongemeenschap in Nederland en een ieder die affiniteit heeft met de Marrons en de woongebieden van Marrons, onverdeelde internationale aandacht aan de integrale ontwikkeling van het binnenland van Suriname geven.

Deze 28ste Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons in Nederland, wil SaMON ook gebruiken om input te inventariseren voor een meerjaren programma voor 2011 en volgende jaren.

 


Profiel van de professionals op de Dag van de Marrons 2009

 

Prof. Dr. Alex van Stipriaan Luïscius

Conservator Cultuur en Geschiedenis Latijns Amerika en het Caribisch Gebied van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Alex van Stipriaan (1954) studeerde niet-westerse geschiedenis, waardoor hij altijd actief is geweest op het grensgebied tussen geschiedenis en antropologie. Zijn onderzoek is voornamelijk gewijd aan de geschiedenis en culturen van Suriname en wat tegenwoordig de ‘Black Atlantic’ wordt genoemd – de onderling verbonden geschiedenissen van West- en Centraal-Afrika, Afro-Amerika en West-Europa. Hij heeft bijna dertig jaar onderzoekservaring op dit gebied. Hij is vooral geïnteresseerd in vormen van creolisatie binnen zowel zichtbare als verborgen cultuuraspecten.  Van Stipriaan is hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met de geschiedenis van de slavernij en de effecten daarvan op het heden. Hij heeft veel vaardigheid opgedaan met het toepassen en delen van academische kennis en expertise voor/met een breder publiek, variërend van collega-academici tot maatschappelijke bewegingen in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarnaast was hij medecurator en -redacteur van tentoonstellingen en (school)-televisiedocumentaires over dit vakgebied.

 

Mr. Steven Alfaisi

De heer Alfaisi is 38 jaar en directeur van het Fonds Ontwikkeling binnenland in Suriname.

 

Mevrouw Lydia Zegelaar

Directeur van de Vereniging voor Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging (VGOV) sinds november 2008. VGOV is een bundeling van vrouwenorganisaties en stichtingen in Suriname in de districten Brokopondo en Sipaliwini die ernaar streeft de ontwikkeling en verzelfstandiging van gemeenschappen in rurale gebieden te bevorderen.

Mevrouw Zeegelaar is 31 jaar oud en momenteel volgt ze het Distance Learning Program van het Center for Degree Studies van Scranton Pennsylvania, USA , de studie “Early Childhood Development” (ECD).  

Zijn heeft bij CAMRODD (Caribbean Organization for Mobilizing Resources and Opportunities for People with Developmental Disabilities gewerkt; vanaf 2004 is zij de voorzitter van de Vereniging voor Gemeenschaps Ontwikkeling en verzelfstandiging (VGOV); projectcoördinator geweest van een paar projecten gericht op (Marron) vrouwen en kinderen zoals het Melatie project, het project Brownsweg en Hielientie Daytie. Ook heeft ze projecten in het binnenland zoals het Anna Elshot Bukuwosu te Brownsweg,  de Malaria Indicatory Survey en het Low Income Shelter Program gecoordineerd. Ze heeft een Quickscan, Effectief en Efficiënt Plannen en registratie kleine ondernemers in het district Sipaliwini uitgevoerd. Verder is ze actief geweest met de uitvoering van de Planning Grant ‘Poultry and Agriculture Farms in the District of Brokopondo en het project “Youth Supporting Youth”.

 

Mevrouw Ing. Wanda Afroedie

Directeur van Joost Zorgt Amsterdam, een bemiddeling en advies organisatie in de thuiszorg.

Mevrouw Afroedie is 33 jaar oud, in 2001 naar Nederland gekomen, heeft in moleculaire biologie haar Bachelor titel behaald en is nu op de Universiteit van Amsterdam bezig met haar masterstudie medische biologie.

 

Wethouder Marka Spit van Utrecht

Mevrouw Spit is in 1952 geboren en  vanaf 2006, wethouder van o.a. Diversiteit en Integratie in Utrecht.

 Ze heeft sociaal-culturele wetenschappen (richting culturele antropologie) en Turks (MO-B) gestudeerd.

Ze werkte tussen 1981 en 1994 achtereenvolgens als medewerker voor Tweede Kamerlid Elske ter Veld en als beleidsmedewerker voor de PvdA. Daarna was ze directeur van het Bureau voor Rechtshulp in 's Hertogenbosch en werkte ze als projectmedewerker voor de BVE Raad. Vanaf 1998 werkte ze voor het ROC Midden Nederland (Gildevaart), het meest recent als kwaliteitsmanager.

Marka Spit heeft 16 jaar ervaring als gemeenteraadslid voor de PvdA in Utrecht: van 1986 tot 1994 (gedeeltelijk als fractievoorzitter) en vanaf 1998 tot 2006. Bij haar afscheid van de gemeenteraad op 15 maart 2006 ontving zij van burgemeester Brouwer-Korf een koninklijke onderscheiding en werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Hollantlaan 6, 3526 AM UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0