SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties 

 

Besluit tot oprichting van de vereniging van

SAMENWERKENDE MARRON ORGANISATIES NEDERLAND (SaMON)

 

1. Achtergrond

In Nederland zijn een aantal organisaties actief van personen afkomstig uit Suriname die zich inzetten voor de ontwikkeling van het binnenland van Suriname. Deze personen Ė die zich merendeels rekenen tot de Marrons hebben een sterke band met het gebied waar zij oorspronkelijk zijn geboren en willen graag in Nederland een bijdrage leveren aan de vooruitgang van dit achtergestelde gebied.

De watersnoodramp in Suriname, waarbij grote gebieden in het binnenland door overvloedige regenval en hoge waterstanden zijn overstroomd heeft in Nederland het binnenland van Suriname op de kaart gezet. Hierdoor is ook bij ontwikkelingsorganisaties meer aandacht gekomen voor het binnenland.

De hier genoemde Marronorganisaties zijn op nationaal niveau niet of nauwelijks in effectieve zin georganiseerd. Het gebrek aan eenheid en organisatie op nationaal niveau in Nederland verzwakt hun positie als woordvoerders voor het binnenland van Suriname in Nederland en beperkt hun invloed op het ontwikkelingsproces van het binnenland dat voor een belangrijk deel wordt gefinancierd vanuit Nederland/EU.

Om de invloed te vergroten en vooral om een goede onderhandelingspartner te zijn richting Nederlandse en EU ontwikkelingsorganisaties willen de Marronorganisaties hun krachten bundelen op nationaal niveau door intensievere samenwerking en betere coŲrdinatie. Dit zonder de autonomie van de individuele organisaties aan te tasten.

 

2. Structuur SaMON

SaMON wordt een vereniging. Zij bestaat vooral om de werkzaamheden van de aangesloten organisaties te coŲrdineren en hun belangen te behartigen.

De Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV is de Leden Raad (de Raad).

De individuele Marronorganisaties worden in dit orgaan op het hoogste niveau vertegenwoordigd door de Raad, gevormd door afvaardigingen van aangesloten organisaties. De Raad stelt het beleid vast en bewaakt de grote lijnen van de samenwerking. De Raad komt 1x per zes maanden bijeen.

 

Bestuur

Vanuit en door de Raad wordt op voordracht van het Bestuur een Bestuur van drie - vijf personen gekozen. Een raadslid kan ook kandidaten voor het Bestuur voordragen aan de Raad. Deze voordracht vereist schriftelijke ondersteuning van drie raadsleden.

De voorzitter wordt rechtsstreek uit en door de Raad in functie gekozen.

Het voorlopige Bestuur van SaMON bestaat uit vijf leden, zijnde de afgevaardigden van stg. Dufuni, stg. Cottica, stg.Teeifuka, ver.MJJN en stg. McDO.

 

Dagelijks Bestuur

Het Bestuur kan uit haar midden een Dagelijks Bestuur benoemen. De bestuursleden werken onbezoldigd, zij krijgen alleen een kostenvergoeding.

 

Bureau

Het Bestuur heeft een Bureau. Het Bureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, uitvoering van geplande activiteiten en realisering van de geformuleerde doelstellingen. Het Bureau bestaat uit een directeur, die tevens de ambtelijke secretaris is van de vereniging, twee projectmanagers en een secretaresse. De directeur geeft leiding aan het Bureau en werkt voorlopig op parttime basis.

De projectmanagers worden op projectbasis betaald. De directeur is verantwoording schuldig aan de Bestuur, en is geen lid van het Bestuur.

Er wordt een directiestatuut opgesteld.

Personeel van SaMON valt onder een nader te bepalen CAO-regeling.

 

3. Doelstellingen

- Het geven van ondersteuning aan de ontwikkeling van het binnenland van Suriname vanuit Nederland door:

- bevordering van de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse instellingen

- structureel betrekken en inschalen van Marronorganisaties in Suriname bij verdere ontwikkeling van Marrongemeenschappen

- vergroting van de beleid- en uitvoercapaciteit van Marronorganisaties in Suriname

- Het verstrekken van informatie aan Marrons in Nederland, en de rest van de Nederlandse samenleving over het binnenland in Suriname.

- Het behartigen van de belangen van Marrons in Nederland in de breedste zin des woords.

- Het institutioneel versterken van de bij SaMON aangesloten Marronorganisaties

- Het bevorderen van de Marroncultuur in Nederland.

 

4. Activiteiten

- Afstemmen van beleid en activiteiten met de Nederlandse overheid (rijk, provincies, gemeenten).

- Afstemming van beleid en activiteiten met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties

- Afstemming van beleid en activiteiten met de Surinaamse overheid en organisaties in Suriname

- Afstemming met andere Surinaamse organisaties in Nederland en in Suriname

- Fondsenwerving ten behoeve van de aangesloten organisaties

- Het organiseren van trainingen t.b.v. aangesloten organisaties

- Ondersteuning van projectformulering t.b.v. de aangesloten organisaties

- Ondersteuning van aangesloten organisaties bij rapportage en financieel beheer

- Het ontwikkelen van educatief materiaal en het verspreiden van informatie naar de achterban via een eigen website, elektronische nieuwsbrief en andere kanalen.

- Het bijhouden van een elektronisch bestand van alle leden van alle aangesloten organisaties.

- Ontwikkelen van visie mbt de verdere ontwikkeling van het binnenland

 

5. Deelname individuele organisaties

- Alle leden onderschrijven de doelstellingen en reglementen van SaMON

- Alle lidorganisaties behouden hun zelfstandigheid en autonomie.

- De leden verplichten zich om actief te participeren.

- Voor lidmaatschap wordt een reglement opgesteld.

 

6. Ondersteuning

- Bij de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (Cordaid, ICCO, Novib, Hivos, ZZg, NCDO) zal, op basis van een uitgewerkt en goedgekeurd projectvoorstel, financiŽle ondersteuning worden gezocht voor de opstartfase. Deze wordt gesteld op maximaal drie jaar.

- Financiering zal afhankelijk zijn van de voortgang in de verzelfstandiging.

- Ten behoeve van de verzelfstandiging zal een apart fondsenwervingsplan worden opgesteld.

- Aan ťťn van de ontwikkelingsorganisaties zal voor de eerste fase om bureaufaciliteiten worden verzocht.

 

Lidmaatschap:

SaMON kent leden en donateurs.

Marronorganisaties. Het voorlopige bestuur werkt dit verder uit en komt op 28 oktober 2006 met voorstel, inhoudende:

a.) de bestuursleden van de door SaMON erkende Marronorganisaties zijn door dit lidmaatschap kwalitatief lid van SaMON of

b) elke door SaMON erkende Marronorganisatie is 1 lid van SaMON.

 

Het voorlopige Bestuur bestudeert de voor en nadelen van a en b voor SaMON en komt met gemotiveerd voorstel.

Het Bestuur beslist over lidmaatschap

Elk lid heeft 1 stem in de Raad der leden.

Elke deelnemende organisatie verplicht zich min.1 Marronproject (in Ned. of Sur) uit te voeren.

 

Contributie:

Elk lid betaalt minimaal Ä60,00 per jaar.

 

Beheer van financiŽn

Er komt een financiŽle commissie (adviseert het Bestuur):

Penningmeester van SaMON;

Afgevaardigde namens de meebetalende organisaties;

Directeur van SaMON;

Onafhankelijk lid/Accountant (RA/AA).

Er wordt een Adviesraad gevormd.

 

Vastgesteld op 16 september 2006, Oase, Utrecht

Lidorganisaties vertegenwoordigd door

1. Stichting Dufuni, Kensley Vrede voorzitter, en Clarens Saaki

2. Stichting Teeifuka Roel Lugard, voorzitter (afwezig met bericht van verhindering)

3. Stichting Cottica Wilfred Riebeek, voorzitter

4. Stichting MCDO drs.Leonard Pavion, voorzitter

5. Vereniging MJJN ing. Stanley Main, secretaris

6. Stg.Ahalla drs. Linus Rensch, voorzitter

7. Stg. Saamaka Soni Ray Landveld, voorzitter

8. Stg. Afu-Ala Alfred Agwenti, voorzitter

9. Stg. Manda 84 Frans Weewee, voorzitter (afwezig met bericht van verhindering)

10 Ver. Mawina Sparo Aloekoejana (vz), Albert Poko en Alfons Pinas

 

Niet-organisatie verbondenen of gast:

1. drs. Julian With

2. Michael Aboikoni

3. Sylvester Aboikoni

4. Glenn Pode, coordinator van Hesi Suriname (gast uit Suriname)

 


Begrippen behorende bij het Besluit tot oprichting van de vereniging van

SAMENWERKENDE MARRON ORGANISATIES IN NEDERLAND (SaMON)

 

Marron

Een Marron is een afstammeling van de zwarten die het verkozen om in het binnenland van Suriname in vrijheid te leven in plaats van als slaven te werken op de plantages van Suriname. (drs. Julian With).

 

Marron organisatie

Een Marronorganisatie is een organisatie die als doel heeft om voor de belangen van Marrons waar ook ter wereld op te komen en waarvan het bestuur overwegend uit Marrons bestaan. (RoŽl Lugard)

 

Naar boven

 

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Maliebaan 13, 3581 CB UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0