TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

MARRONS INTEGRATIEDAG 2008: "ZORG DAT JIJ ERBIJ HOORT"

Datum: Zaterdag 8 maart

Plaats: FORUM gebouw, Kanaalweg 86, Utrecht

 

Als wij de Integratienota 2007-2011 van minister Vogelaar moeten geloven, dan zijn Surinamers heel goed geïntegreerd. Van de grote niet-westerse allochtone groepen zouden de Surinamers het best zijn geïntegreerd. Het opleidingsniveau is over het geheel genomen gunstig, net als hun positie op de arbeidsmarkt. In de Surinaamse groep is het aandeel werkenden het hoogst en de werkloosheid het laagst. Het aandeel vrouwen met werk wijkt nauwelijks af van autochtone vrouwen. Een omvangrijke groep Surinamers verhuist uit ‘zwarte’ wijken en weet via deze weg de woonsituatie te verbeteren. Surinamers hebben veelvuldig contacten met autochtonen en staan met beide benen in beide gemeenschappen.

Het idee dat Surinamers goed geïntegreerd zijn, zorgt er voor dat zij beduidend minder prioriteit krijgen als het gaat om aandacht in bestuurlijke kanalen of bij de verdeling van budgetten.

De Marrons die gerekend mogen worden tot één van de minst succesvolle groepen binnen de Surinaamse gemeenschap, leiden onder deze ‘wet van de remmende voorsprong’.

Wij als Marrons weten dat onder onze mensen in deze Nederlandse samenleving heel veel problemen bestaan. Denk maar onder andere aan tienerzwangerschap, uitkeringsafhankelijkheid, armoede, analfabetisme, isolement, schooluitval, drugscriminaliteit en werkloosheid.

 

De Samenwerkende Marronorganisaties Nederland (SaMON), die opgericht is om op de eerste plaats haar lidorganisaties zodanig te faciliteren en toe te rusten opdat zij beter in staat zullen zijn om hun doelstellingen te realiseren, wil ook in en vanuit Nederland de maatschappelijke participatie en integratie van Marrons in zowel Nederland als Surinaamse Suriname helpen bevorderen.

 

Wij willen daarom op zaterdag 8 maart aanstaande met u over de integratie van Marrons in Nederland discussiëren.

Eerst in een besloten expertmeeting voor genodigden van 11.00 uur tot 14.00 uur en later in een algemene Integratieconferentie, toegankelijk voor iedereen vanaf 14.30 uur.

 

SaMON wil met het organiseren van een Integratiedag over Marrons bevorderen dat er kan worden ingezoomd op de Marrons in de discussies over integratie. Wij willen ervoor zorgen dat wij erbij gaan horen.

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

  1. moeten Marrons als onderdeel van de Surinaamse gemeenschap in Nederland blij zijn met de statistische successen van Surinamers of is dit juist één van de belemmeringen voor hun integratie;

  2. hoe kunnen geslaagde Surinamers (Marrons) in deze samenleving een bijdrage leveren aan het omhoog helpen van mensen uit de Marrongroep;

  3. welke acties zullen zij moeten ondernemen om de media, overheden en andere maatschappelijke organisaties wakker te schudden;

  4. welke plaats moeten de jongeren van Marron komaf die hier geboren en of opgegroeid zijn in dit geheel nemen of krijgen.

 

Als speciale gast hebben wij uit Suriname de vice-voorzitter van de Nationale Assemblee (het Surinaamse parlement) de heer Caprino Alendy.

 

Voor nadere informatie:

Wilfred Riebeek – 2e secretaris van SaMON en coördinator Marrons Integratiedag: T: 06 49831921

Roël Lugard – voorzitter van SaMON: T: 06 51111299

SaMON site:  www.samon.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Conceptprogramma: Marrons Integratieconferentie 2008

 

11.00 uur

Ontvangst en registratie genodigden expertmeeting

11.30 uur

Welkom & introductie expertmeeting

12.00 uur

Start expertmeeting onderleiding van drs. Rudie Darson – voorzitter van STOOM

14.00 uur

Einde expertmeeting en aansluitend lunch

14.30 uur

Inloop met informatiemarkt en registratie van de bezoekers van de plenaire Integratieconferentie

15.00 uur

Welkomstwoord bestuurder van gemeente Utrecht

15.15 uur

Toespraak door Rudie Somohardjo van stichting Surinaamse Participatie en Integratie in Rotterdam (SPIRIT) over Integratie van Surinamers in Rotterdam

15.30 uur

Toespraak door Hedi kabitin Mutu Puketie over het introduceren van het traditionele gezag in Nederland als organisatievorm en om de Marrons hier te helpen voet aan de grond te krijgen

15.45 uur

Toespraak door Roel Lugard - voorzitter van SaMON over de visie, richting en uitdagingen van SaMON

16.00 uur

Inleiding van de heer Caprino Alendy - vice-voorzitter van de Nationale Assemblee (het parlement) in Suriname over het integratieproces van Marrons in Suriname, de knelpunten, vooruitgang en uitdagingen

16.30 uur

Pauze

17.00 uur

Videobeelden van de activiteiten van SaMON in 2007

17.15 uur

Terugkoppeling bevindingen uit de expertmeeting

17.30 uur

Gedichten voordracht door Orsine Walden

17.45 uur

Plenair debat over het integreren van de Marrons in de Nederlandse samenleving onder leiding van mr. dr. Edwin Marshall – voorzitter van het Surinaams Inspraak Orgaan in Nederland (SIO)

19.15 uur

Dankwoord Wilfred Riebeek - coördinator Marrons Integratiedag 2008 en aansluitend informeel samenzijn met Marronmuziek

20.00 uur

Sluiting

 

 

Terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard