TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Voor en vroegschools educatie programma (VVE) wordt in Nieuw Aurora geïntroduceerd

 

Kirsten Schipper en Anja Gotink van Welzijn op Maat Harderwijk zullen van 23 februari t/m 15 maart 2008 in Suriname zijn om samen met vertegenwoordigers van stichting Teeifuka de methodiek Opstapje en Samenspel te introduceren. Welzijn Op Maat Harderwijk heeft in 2007 materiaal geschonken van deze methodieken aan stichting Teeifuka.

 

Het materiaal is aan stichting Teeifuka geschonken omdat deze stichting vanaf april 2006 in het dorp Nieuw Aurora is begonnen met een voorschools project. Met dit project wil de stichting op een verantwoorde manier kinderen van 4 en 5 jaar opvangen, die aanvankelijk op de basisschool zouden moeten zitten, maar door een tekort aan leerkrachten en lesruimten nog niet zijn geplaatst. Daarnaast worden kinderen van 3 en 4 jaar ook opgevangen. Doordat de kinderen pas op hun 6/7de jaar naar de basisschool gaan, hebben ze een blijvende achterstand op leeftijdgenoten in bijvoorbeeld Paramaribo. De overgang van het hut(thuis)leven naar de basisschool is gigantisch groot omdat de kinderen verder geen ander educatieve stimulans krijgen in de vorm van speelgoed, televisie, computers, etc. Met deze voorschoolse activiteiten wil deze Harderwijkse stichting bevorderen dat deze overgang soepeler gaat. De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de “echte school”.

 

Welzijn Op Maat heeft de methodiek Opstap/Opstapje voor 15 jaar in Harderwijk uitgevoerd. Sinds vorig jaar wordt de methode Samenspel toegepast. Beiden methodieken zullen in het dorp Nieuw Aurora worden geïntroduceerd.

 

                                                              Kirsten Schipper en Anja Gotink

 

Methode Opstap/Opstapje

Opstapje is een programma voor kinderen van 2 tot 4 jaar met materiaal gericht op hun ontwikkeling. Opstap is een programma waarbij kinderen van 4 tot 6 jaar met een groot aantal werkmaterialen en boekjes spelenderwijs worden voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3 (eerste klas in Suriname). Opstap stimuleert de ontwikkeling en bevordert de actieve leerhouding. Door deze vroege aanpak kunnen onderwijsachterstanden worden voorkomen of verminderd. Ruim 30 jaar geleden is Opstapproject ontwikkeld in Israël. Het was bedoeld voor immigranten kinderen. Meer dan tien jaar terug is het project in Nederland van start gegaan voor allochtone ouders en kinderen. Door aan het project deel te nemen vergroten ouders de onderwijskansen van hun kinderen.

 

Methode Samenspel

Het project Samenspel richt zich op jonge kinderen en hun ouders. De ouders nemen een belangrijke plaats in binnen het programma omdat zij de personen zijn die de ontwikkeling van het kind kunnen bevorderen en mogelijke achterstand kunnen verminderen of voorkomen.

De kern van samenspel is het werken met ouders en kinderen samen, waardoor direct of indirect wordt gewerkt aan de volgende doelen: Ontwikkelingsstimulering; Opvoedondersteuning; Ouderbetrokkenheid; Verbeteren van de interactie tussen ouder en kind; Emancipatie en empowerment van de ouders.

Het werken met ouders en kinderen levert in de praktijk goede resultaten op. Vooral groepen in de samenleving die niet vanzelfsprekend hun kinderen al spelend voorbereiden op het basisonderwijs hebben baat bij deze aanpak. Ouders raken gesterkt in hun zelfvertrouwen en ervaren hoe belangrijk hun rol is in de ontwikkeling van hun kind.

 

Project opzet en doelgroep

De methode Samenspel en Opstapje zullen toegepast worden bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar samen met hun ouders op de Voorschoolse activiteiten van stichting Teeifuka.

Er zal nog gekeken worden om in samenwerking met de dorpsbasisschool – de Johannes Arabischool - de methode Opstap toe te passen bij kinderen in de eerste klassen van het basis onderwijs in de leeftijd van 6 en 7 jaar.

 

Doelstelling

Uitgangspunt van de methodieken Opstapje en Samenspel zijn; ouder en kind samen laten komen in een bijeenkomst en tijdens de bijeenkomst samen te spelen.

Spelenderwijs zal de bijeenkomst dienen om; Ontwikkeling stimulering van het kind, Betere instroming in het basisonderwijs, Gebruik van de Nederlandse taal te stimuleren en Responsiviteit van de ouder te vergroten.

 

In samenwerking met de basisschool in Nieuw Aurora kunnen de leerkrachten in het dorp de methode van Opstap toepassen bij leerlingen in de eerste klas van het basisonderwijs. De methode zal geïmplementeerd worden als zijnde onderwijs methodiek. Op deze manier krijgt het onderwijs een meer spelend karakter. Aan de hand van een handleiding en materiaal zijn er vijf activiteiten die dagelijks worden uitgevoerd. Doelstelling van de activiteiten zijn; kinderen inzicht geven in cijfers en letters; stimuleren van de fantasie en ruimtelijk inzicht ontwikkelen. Opstap heeft opdrachten voor een heel schooljaar.

 

Het voor en vroegschoolse educatie (VVE) programma zal tevens een onderdeel zijn van een afstudeer onderzoek van mevrouw Kirsten Schipper met als centrale vraag; “ is er behoefte aan een VVE methode bij de bevolking in midden Suriname. In hoeverre moet deze methode aangepast worden aan de cultuur, omstandigheden en mogelijkheden daar. Wanneer de methode niet aansluit, waar is dan wel behoefte aan.

 

Na deze drie weken zal de methode waar nodig worden aangepast naar de behoeften van de bevolking en de cultuur van het land. Daarnaast zal half jaarlijks dit project dienen als stage plaats voor HBO studenten in de sector Health, Hogeschool Inholland in Amsterdam. Er zal dan sprake zijn van bijsturing en aanpassingen om op deze manier continuering te waarborgen.

 

De drie leidsters die het VVE programma gaan leiden zijn afkomstig uit het dorp en hebben een gewone basisschool school gevolgd. Ze zijn wel de afgelopen 2 jaar on the job getraind. Verder nemen 2 basisschoolleerkrachten deel aan dit programma.

 

Werkwijze

Stichting Teeifuka heeft gezorgd voor ruimte en materiaal in haar educatiecentrum voor het programma. Verder hebben zij 10 moeders en kinderen geselecteerd die gaan meedraaien. De drie leidsters die nu belast zijn met het voorschoolse project van Teeifuka, samen met 2 leerkrachten van de basisschool zijn bereid gevonden de morgens te begeleiden.

Om te zorgen dat de leidsters de methoden op de juiste manier gaan toepassen zullen zij in drie weken tijd, vijf scholingsmorgens hebben van 9 uur tot 12 uur. Daarnaast zullen ze na elke bijeenkomst worden gecoached.

 

Doelstelling van de training

Kennis geven over ontwikkeling van kinderen; Kennis geven over de responsiviteit van ouder naar het kind; Kennis geven over de uitgangspunten van de methode; Kennis geven over het programma en uitwerken daarvan; Vaardigheden aangeven om te observeren; Vaardigheden aangeven om de ouder stimulerende vraag te stellen; Houding; van hun creativiteit gebruik laten maken; Houding; stimulerende houding aannemen naar de ouder en Houding; naast de ouder te gaan staan.

 

Dag 1: ontwikkeling van het kind; ontwikkelingsgebieden; ontwikkelingsopgaven;

Dag 2: wat is responsiviteit, waarom is het belangrijk en hoe herken je dit

Dag 3: programma uitwerken, welke liedjes/boekjes, welke materialen en productenboek aanpassen aan de situatie.

Dag 4: vragen en oefenmomenten.

Dag 5: toetsen welke doelen zijn behaald.

 

Op drie morgens in de week, van 08.30 tot 10.00 uur, komen 10 kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar met hun ouders naar het educatiecentrum. Aan de hand van een vast programma wordt de tijd ingedeeld. Belangrijk onderdeel is een activiteit tussen moeder en kind.

Een maal per week zal er een opdracht uit de methode van Opstapje worden gebruikt als activiteit. De methode heeft opdrachten voor 50 weken. De andere twee morgens zullen de activiteiten gebruikt worden uit het productenboek van Samenspel. Na de activiteit praten de leidsters met de moeder na over hun bevindingen.

 

Samenwerking partners

Stichting het Burger weeshuis

Welzijn Op Maat Harderwijk (www.welzijnharderwijk.nl)

Daaladvies Rotterdam (www.daaladvies.nl)

Stichting Teeifuka (www.teeifuka.nl)

Hogeschool Inholland Amsterdam (www.inholland.nl/Amsterdam/)

 

 

Terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard